Aldesleukin

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc aldesleukin là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc aldesleukin cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc aldesleukin cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc aldesleukin  như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp quá liều?3.3 Bạn nên làm gì […]

Chymotrypsin

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của chymotrypsin là gì?1.2 Bạn dùng chymotrypsin như thế nào?1.3 Bạn bảo quản chymotrypsin như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng chymotrypsin cho người lớn là gì?2.2 Liều dùng chymotrypsin cho trẻ em là gì?2.3 Chymotrypsin có những hàm lượng nào?3 Tác dụng phụ3.1 Bạn sẽ gặp tác dụng phụ […]

Adrenaline®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adrenaline® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adrenaline® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adrenaline® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Adrenaline® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp quá liều?3.3 Bạn nên làm gì […]

Albuterol + Ipratropium

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc albuterol + ipratropium là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc albuterol + ipratropium cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc albuterol + ipratropium cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc albuterol + ipratropium như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong […]

Abboticin®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abboticin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abboticin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abboticin® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Abboticin® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp quá liều?3.3 Bạn nên làm gì […]

Adezio®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adezio® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adezio® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adezio® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Adezio® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Anarex®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Anarex®  là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Anarex® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Anarex® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Anarex® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Avamys®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Avamys® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Avamys® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Avamys® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Avamys® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Akurit 4®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Akurit 4® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Akurit 4® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Akurit 4® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Akurit 4® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá […]

Arixtra®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Arixtra® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Arixtra® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Arixtra® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Arixtra® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]