Amiklin®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amiklin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amiklin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc thuốc Amiklin® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Amiklin® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên […]

Axit retinoid

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc axit retinoid là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng axit retinoic cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc axit retinoic cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc axit retinoic như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?4 […]

Albutein®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Albutein® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Albutein® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Albutein® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Albutein® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì […]

Abelcet®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Abelcet® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Abelcet cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Abelcet cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Abelcet® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Acarosan®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Acarosan® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Acarosan® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Acarosan® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Acarosan® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Amitase®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amitase® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amitase® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Amitase® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Amitase® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Actrapid®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc  Actrapid® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc  Actrapid® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc  Actrapid® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc  Actrapid® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Alka-Seltzer®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alka-Seltzer® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alka-Seltzer® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Alka-Seltzer® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Aerius®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Aerius® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Aerius® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Aerius® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Aerius® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Apo-Piroxicam®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của Apo-Piroxicam® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng Apo-Piroxicam® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng Apo-Piroxicam® cho trẻ em là gì?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Apo-Piroxicam® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì nếu quên một […]