Ameferro®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của Ameferro® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng Ameferro® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng Ameferro® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng Ameferro® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì nếu quên một […]

Lidocaine

Bác Sĩ

1 Tìm hiểu chung1.1 Tác dụng của thuốc lidocaine là gì?1.2 Bạn nên dùng thuốc lidocaine như thế nào?1.3 Bạn nên bảo quản thuốc lidocaine như thế nào?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc lidocaine cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc lidocaine cho trẻ em như thế nào?2.3 Thuốc lidocaine có những dạng […]

Alpha Betic®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alpha Betic® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alpha Betic® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alpha Betic® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Alpha Betic® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá […]

Adrenoxyl®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Adrenoxyl® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Adrenoxyl® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Adrenoxyl® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Adrenoxyl® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Advanced Eye Relief®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Advanced Eye Relief® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Advanced Eye Relief® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Advanced Eye Relief® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Advanced Eye Relief® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong […]

Axit niflumic

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của axit niflumic là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng axit niflumic cho người lớn là gì?2.2 Liều dùng axit niflumic cho trẻ em là gì?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng axit niflumic như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm gì nếu […]

Aleve-D® Sinus&Cold

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Aleve-D® Sinus&Cold là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Aleve-D® Sinus&Cold cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Aleve-D® Sinus&Cold cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Aleve-D® Sinus&Cold như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá […]

Amitriptylin®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amitriptylin® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amitriptylin® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Amitriptylin® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Amitriptylin® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Amoclavic®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Amoclavic® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Amoclavic® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Amoclavic® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Amoclavic® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]

Alaway®

Bác Sĩ

1 Tác dụng1.1 Tác dụng của thuốc Alaway® là gì?2 Liều dùng2.1 Liều dùng thuốc Alaway® cho người lớn như thế nào?2.2 Liều dùng thuốc Alaway® cho trẻ em như thế nào?3 Cách dùng3.1 Bạn nên dùng thuốc Alaway® như thế nào?3.2 Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều?3.3 Bạn nên làm […]